Góry i Pogórze Izerskie

Budowa geologiczna


Góry Izerskie są zbudowane z waryscyjskich granitów i występujących w ich otoczeniu skał metamorficznych. Dominujące w polskiej części tych gór skały metamorficzne: gnejsy, granitoidy i łupki łyszczykowe należą do skał starych, powstałych w erze
paleozoicznej, sfałdowanych w trakcie kaledońskich ruchów górotwórczych a później jeszcze kilkakrotnie przeobrażanych. Wśród gnejsów wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje: gnejsy słojowo-oczkowe, gnejsy drobnoziarniste oraz gnejsy drobnolaminowane, zwane tez drobnooczkowymi.
Granitoidy są reprezentowane przez granity rumburskie, zwane również granitami izerskimi, występujące w postaci soczew tkwiących we wspomnianych wyżej gnejsach. Należą do tej grupy także rzadziej spotykane leukogranity.
Łupki łyszczykowe ciągną się dwoma równoległymi i równoleżnikowo zorientowanymi pasmami. Typowe, szare, srebrzystoszare i szarozielone łupki muskowitowo-serycytowo-chlorytowe występują w Grzbiecie Kamienickim. Odmianą tych łupków są termicznie przeobrażone, niezwykle twarde hornfelsy, występujące w wąskiej strefie Wysokiego Grzbietu, na kontakcie z granitem karkonoskim. Wśród skał metamorficznych występują żyły kwarcowe (największa w rejonie Rozdroża Izerskiego), a na linii uskoku tektonicznego Stara Kamienica - Rębiszów także bazalty.
Wśród cennych rud i kruszców znaczenie mają kasyteryt (tlenek cyny) i rudy kobaltu, głównie smaltyn i safloryt, będące siarczkami kobaltowo-arsenowymi. Pewne znaczenie gospodarcze mają także łupki łyszczykowe rejonu Krobicy, wykorzystywane w produkcji preparatów chemicznych i w produkcji materiałów izolacyjnych. Cennym surowcem są wody lecznicze, związane ze strefą dyslokacji tektonicznych w rejonie Świeradowa-Zdroju. Są to głównie szczawy wodoro-węglanowe, wap¬niowo-magnezowe i żelaziste o różnym stopniu mineralizacji i na ogół o znacznej radoczynności.

Copyright (c) InterPele  www.izery.eu
szklarskaporeba.info.pl | e-karkonosze.info | jakuszyce.info.pl | Noclegi | wszklarskiej.net | zachelmie.pl | e-szklarska.com | sciegny.pl | wkarpaczu.net.pl | swieradowzdroj.info.pl